ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ

i. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

To Kέντρο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΚΕ.Π.Σ.) λειτουργεί στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ισογείου του κτιρίου του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το Κέντρο δημιουργήθηκε για να καλύψει κυρίως τις εκπαιδευτικές αλλά και τις ερευνητικές δραστηριότητες των σπουδαστών και του προσωπικού του Τμήματος σε αντικείμενα συλλογής, επεξεργασίας, διαχείρισης και απόδοσης δεδομένων. Το ΚΕ.Π.Σ. θα παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον σε μηχανογραφικό εξοπλισμό και λογισμικό για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών στα γνωστικά αντικείμενα του Μηχανικού Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στόχος του Κέντρου είναι η αναβάθμιση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος ώστε να αποτελέσει τον πυρήνα των επιστημονικών δραστηριοτήτων του και να αναδειχθεί σε εστιακό σημείο των εφαρμογών της Πληροφορικής στο Σχεδιασμό του Χώρου.

Ο συγκεκριμένος κανονισμός αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου και οφείλει να
τηρείται με σχολαστικότητα από το σύνολο των χρηστών του ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του.

ii. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Tη γενική εποπτεία και ευθύνη υλοποίησης της ανάπτυξης του ΚΕ.Π.Σ. έχει ο
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου που ορίζεται από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος, για χρονική περίοδο τριών [3] ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου είναι μέλος του ΔΕΠ του Τμήματος με διοικητικά και οργανωτικά προσόντα καθώς και ουσιαστικές γνώσεις και εμπειρία στις επιστήμες και τις εφαρμογές της Τεχνολογίας των Πληροφοριακών Συστημάτων στο σχεδιασμό του χώρου.

Εχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου, της εφαρμογής της γενικής πολιτικής και της υλοποίησης των στόχων του, λογοδοτεί δε στη Γενική Συνέλευση και τον Πρόεδρο του Τμήματος. Ελέγχει τον προϋπολογισμό και καθορίζει τη γενική πολιτική και τους στόχους του Κέντρου, τα οποία εισηγείται στη συνέχεια στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για έγκριση.

Την καθημερινή και άμεση εποπτεία της λειτουργίας του Κέντρου έχουν οι διαχειριστές του δικτύου του Κέντρου, που αποτελούνται από το διοικητικό - τεχνικό προσωπικό του ιδρύματος που έχει τοποθετηθεί στο Κέντρο.

Οι διαχειριστές του δικτύου πρέπει να έχουν πτυχίο, εμπειρία ή/και εξειδίκευση σε αντικείμενα της Πληροφορικής.

iii. ΧΡΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Απόλυτη προτεραιότητα στη χρήση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Κέντρου δίνεται στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Παράλληλα, αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του ΚΕ.Π.Σ. έχουν οι σπουδάστριες και οι σπουδαστές του προπτυχιακού και του μεταπτυχιακού προγράμματος του ΤΜΧΠΠΑ, οι υποψήφιοι διδάκτορες και το διδακτικό προσωπικό (ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας και βαθμίδος). Το Κέντρο λειτουργεί καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και των επισήμων αργιών, από 9:00 π.μ έως 8:00 μ.μ. με την ευθύνη και την εποπτεία των διαχειριστών του δικτύου.

Χρήση των εγκαταστάσεων του Κέντρου από μέλη του διδακτικού προσωπικού και σπουδαστές άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επιτρέπεται - σε εξαιρετικές περιπτώσεις - μόνο μετά από απόφαση του ΤΜΧΠΠΑ, για συγκεκριμένη χρήση και χρονική διάρκεια και κατόπιν σχετικού αιτήματος που υποβάλεται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο.

Η πρόσβαση στα συστήματα του Κέντρου από το διδακτικό προσωπικό και τους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος γίνεται μέσω κωδικών χρήσης που παρέχονται από το Κέντρο μετά από αίτηση, σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα εντύπου (Y001). Οι προπτυχιακοί και οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές του Τμήματος αποκτούν αυτόματα κωδικό πρόσβασης με την εγγραφή τους στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών και διατηρούν το δικαίωμα χρήσης του για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές τους. Η χρήση μπορεί να παραταθεί μετά από σχετικό αίτημα προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι που κατά περίπτωση συντρέχουν, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα εντύπου (Υ003).

Για την υποστήριξη μαθημάτων ή ασκήσεων, οι διδάσκοντες συμπληρώνουν και
αποστέλουν στον επιστημονικό υπεύθυνο του Κέντρου το αντίστοιχο υπόδειγμα (Y002), κατά την περίοδο σύνταξης του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων του Τμήματος ώστε να καταστεί δυνατή η κατάρτιση του προγράμματος με τρόπο που να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη διεξαγωγή των μαθημάτων - ασκήσεων. Με βάση το περιεχόμενο του εντύπου αυτού εκχωρούνται στους σπουδαστές μέσω των αντίστοιχων κωδικών πρόσβασης, επιπρόσθετα προσωρινά δικαιώματα κατά περίπτωση.

Επισημαίνεται ότι οι κωδικοί πρόσβασης είναι αυστηρά προσωπικοί για κάθε χρήστη και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση και χρήση αυτών και των αντιστοίχων passwords από άλλους χρήστες. Σε αυτό το πλαίσιο, οι διαχειριστές του δικτύου θα ελέγχουν συστηματικά και θα διασφαλίζουν την σύμφωνη με τον κανονισμό χρήση των κωδικών σε συνεννόηση με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο. Οι αποφοιτήσαντες σπουδαστές διαγράφονται από τον κατάλογο των χρηστών του Κέντρου, αμέσως μετά την κοινοποίηση από τη Γραμματεία στον επιστημονικό υπεύθυνο του Κέντρου, του αντιστοίχου καταλόγου.

Ο χώρος δευτερεύουσας μνήμης (αποθηκευτικός χώρος) που διατίθεται για κάθε
χρήστη, είναι φυσικό να είναι περιορισμένος και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις σύμφωνος με τις ανάγκες του εκάστοτε επιδιωκόμενου στόχου. Αιτιολογημένες απαιτήσεις για διάθεση
τυχόν επί πλέον χώρου - σε προσωρινή πάντοτε βάση - θα ικανοποιούνται με σύμφωνη γνώμη και φροντίδα του επιστημονικού υπεύθυνου και των διαχειριστών του δικτύου.

Επισημαίνεται ότι προτεραιότητα χρήσης κατά τον χρόνο διεξαγωγής μαθημάτων και ασκήσεων στο Κέντρο, έχουν όσοι παρακολουθούν το μάθημα ή τις ασκήσεις. Επομένως, κατά τη διάρκεια των διαλέξεων ή των εργαστηριακών ασκήσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα, δεν επιτρέπεται η παρουσία άλλων στο Κέντρο εκτός αν προηγηθεί σχετική συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα των μαθημάτων - ασκήσεων που διεξάγονται στο Κέντρο θα είναι ανηρτημένο στην είσοδο του, ώστε οι χρήστες να καταρτίζουν ανάλογα το πρόγραμμά τους.

Ο μέγιστος αριθμός χρηστών ανά θέση εργασίας – τερματικό είναι δύο [2]. Αντίστοιχα δεν επιτρέπεται η παράλληλη χρήση περισσοτέρων του ενός τερματικού από ένα χρήστη, ακόμη και σε περιπτώσεις ύπαρξης πληθώρας ελεύθερων προς χρήση τερματικών.

Για την αποδοτική αξιοποίηση του Κέντρου και για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, στο χώρο του Κέντρου δέν επιτρέπεται το κάπνισμα, η κατανάλωση ποτών και φαγητών καθώς και η χρήση συσκευών κινητής τηλεφωνίας. Σε κάθε περίπτωση ο χώρος του Κέντρου θα πρέπει να θεωρείται ως ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και να αξιοποιείται από τους χρήστες σύμφωνα με τις περιορισμούς και τις ιδιαιτερότητες των αντίστοιχων συμβατικών.

Σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, όπου απαιτείται η λειτουργία του Κέντρου, σε ώρες πέραν του τακτικού ωραρίου, για την εξυπηρέτηση των σπουδαστών απαιτείται απόφαση του επιστημονικού υπευθύνου του Κέντρου μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα του αντιστοίχου μαθήματος.

Είναι αυτονόητο ότι όταν έκτακτες ανάγκες συντήρησης το επιβάλλουν, μπορεί να επιβληθεί μερική ή ολική αναστολή της λειτουργίας του Κέντρου, για όσο χρόνο απαιτείται. Οι διαχειριστές του δικτύου οφείλουν να ενημερώνουν τους χρήστες, όσο το δυνατόν ενωρίτερα, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω μηνυμάτων - ανακοινώσεων κατά τη φάση της αρχικής πρόσβασης στο σύστημα, σχετικά με τις εργασίες συντήρησης του Κέντρου και την εκτιμώμενη διάρκειά τους, όπως και για οποιαδήποτε εκτός προγράμματος δραστηριότητα του Κέντρου.

Οι ώρες χρήσης των συστημάτων από τους χρήστες και το περιεχόμενο της εργασίας καταγράφονται αυτόματα σε ειδικό ψηφιακό ημερολόγιο. Η καταγραφή αυτή, εκτός του ότι στοχεύει στην ανάπτυξη αισθήματος υπευθυνότητας, δίνει και στατιστικά στοιχεία χρήσιμα για τον ορθολογιστικό προγραμματισμό και τη βελτίωση της λειτουργίας και του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το ΤΜΧΠΠΑ μέσω των οργάνων του, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του ΚΕ.Π.Σ. Δεν αναλαμβάνει όμως καμμία ευθύνη έναντι των χρηστών και οιουδήποτε τρίτου για δυσάρεστα αποτελέσματα, που οφείλονται σε μη αναμενόμενη λειτουργία των συστημάτων και του λογισμικού ή σε κακή χρήση.

iv. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ

Η λειτουργία του Κέντρου επιβλέπεται και διασφαλίζεται από τους διαχειριστές του δικτύου του Κέντρου. Οι διαχειριστές του δικτύου είναι εγκατεστημένοι στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο εργασίας (control rool) και έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη τήρησης του κανονισμού λειτουργίας, ακόμα και αν στην αίθουσα παρευρίσκεται διδάσκων μαθήματος, όπως κατά την διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, παρουσιάσεων κλπ.

Ολοι οι διδάσκοντες πρέπει να είναι ενήμεροι των όρων λειτουργίας του Κέντρου,
αλλά και του διαφορετικού ρόλου τους από αυτόν του διαχειριστή. Επιπλέον, πρέπει να επισημαίνουν σε όλους τους σπουδαστές του μαθήματός τους, την ανάγκη αυστηρής τήρησης των όρων λειτουργίας και την επίδειξη σεβασμού προς τους άλλους χρήστες και την εν γένει υποδομή του Κέντρου.

Τυχόν απορίες ή αντιρρήσεις για τους όρους λειτουργίας του Κέντρου μπορούν να διευκρινίζονται με τον επιστημονικό υπεύθυνο του Κέντρου και τον Πρόεδρο του Τμήματος, αν αυτό χρειαστεί. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ χρηστών και των διαχειριστών του δικτύου του Κέντρου.

Η ανεύθυνη συμπεριφορά και μη συμμόρφωση με τους όρους λειτουργίας δίνει στον επιστημονικό υπεύθυνο του Κέντρου το δικαίωμα της διακοπής της πρόσβασης και σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να συνεπάγεται την απαγόρευση μελλοντικής χρήσης του Κέντρου εάν τα αρμόδια όργανα του Τμήματος αποφασίσουν κάτι τέτοιο.

v. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο κεντρικός εξοπλισμός του Κέντρου [Servers] θα ευρίσκεται σε συνεχή λειτουργία και θα δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησής του μέσω δικτύου και εκτός ωρών λειτουργίας του Κέντρου, από τους έχοντες τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε αυτό.

Οι τερματικοί σταθμοί αρχίζουν να λειτουργούν αμέσως μετά το άνοιγμα του
Κέντρου, με ευθύνη των διαχειριστών και κλείνουν από τους ίδιους στο τέλος του
ωραρίου λειτουργίας. Δεν επιτρέπεται το κλείσιμο και άνοιγμα των προσωπικών
υπολογιστών και των τερματικών μονάδων από τους χρήστες για οποιονδήποτε λόγο. Παράλληλα, είναι υποχρέωση των χρηστών, η μη διατάραξη της γενικότερης διαρρύθμισης, της διάταξης καθώς και της διευθέτησης του εξοπλισμού του Κέντρου.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας πρέπει να ενημερώνονται οι διαχειριστές, που έχουν
αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη για περαιτέρω ενέργειες, οι οποίοι είναι και οι αρμόδιοι περιστασιακής αλλαγής της συνδεσμολογίας των επιμέρους τμημάτων του εξοπλισμού και για απολύτως αναγκαίους λόγους.

Το ΤΜΧΠΠΑ καταβάλλει κάθε προσπάθεια εξοπλισμού και αναβάθμισης του Κέντρου με εξοπλισμό και λογισμικό, που είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των αναγκών των χρηστών. Επίσης, παρέχει και τα περισσότερα από τα αναγκαία αναλώσιμα υλικά, όπως : Μελανοταινίες, toner, μηχανογραφικό χαρτί και μελάνη σχεδίασης. Από τα υλικά αυτά εξαιρούνται τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης δεδομένων (δισκέττες, CD’s) καθώς και χαρτιά ειδικών προδιαγραφών.

vi. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Στους βασικούς στόχους του Κέντρου περιλαμβάνεται η ανάπτυξη σωστής αντίληψης σχετικά με τον τρόπο διάθεσης και χρήσης του λογισμικού. Επισημαίνεται ότι το λογισμικό εμπίπτει στα πλαίσια του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας και η διάθεση και χρήση του προϋποθέτει σχετική άδεια από τον παραγωγό του. Μόνο σε περιπτώσεις που ο παραγωγός λογισμικού έχει σαφώς δηλώσει ότι το επιτρέπει, είναι δυνατή η ελεύθερη διάθεση και χρήση του.

Χρήση λογισμικού που δεν έχει αποκτηθεί και εγκατασταθεί επισήμως, γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των διδασκόντων και μόνο από μέσα προσωρινής αποθήκευσης δεδομένων, απογορευομένης της μόνιμης εγκατάστασής του στους σκληρούς δίσκους των συστημάτων. Οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση μόνο στο λογισμικό που καλύπτει τις ανάγκες του μαθήματος [ή των μαθημάτων] στο οποίο έχουν εγγραφεί, όπως και σε γενικής φύσεως προγράμματα τα οποία θα προσδιορισθούν μετά την πρώτη φάση λειτουργίας του Κέντρου.

Η μόνιμη εγκατάσταση λογισμικού που έχει δηλωθεί ως ελεύθερο, γίνεται μετά από έγκριση του επιστημονικού υπευθύνου και με φροντίδα των διαχειριστών του Κέντρου.

Η έννοια της ασφάλειας των εγκαταστάσεων του Κέντρου δεν περιορίζεται μόνο στο μηχανογραφικό εξοπλισμό αλλά επεκτείνεται και στο λογισμικό (προγράμματα, δεδομένα, κλπ.). Η άμεση υποστήριξη του απαραίτητου λογισμικού για τη διδασκαλία γίνεται με ευθύνη του μέλους ΔΕΠ που έχει αναλάβει το μάθημα στο οποίο χρησιμοποιείται το λογισμικό.

Κατά συνέπεια, δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο, η επέμβαση ή αλλαγή στο
επισήμως εγκατεστημένο λογισμικό και ιδίως στο λειτουργικό σύστημα και τα άλλα βασικά αρχεία των υπολογιστών.

Η εγγραφή αρχείων δεδομένων και αποτελεσμάτων και η προσωρινή εγκατάσταση προγραμμάτων που έχουν εκπονηθεί από τους χρήστες στο πλαίσιο των μαθημάτων ή ασκήσεων είναι ελεύθερη. Η μέριμνα, όμως, για την ασφάλεια των αρχείων αυτών ανήκει αποκλειστικώς στους χρήστες, στους οποίους συνιστάται να κρατούν αντίγραφα των εργασιών τους σε δισκέττες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης .

vii. ΠΟΡΟΙ

Το ΚΕ.Π.Σ. έχει ανάγκη πόρων που θα καλύπτουν δαπάνες για:

Την προμήθεια νέου εξοπλισμού και λογισμικού
Την αναβάθμιση, συντήρηση και επισκευή του υφιστάμενου εξοπλισμού
Την αναβάθμιση, συντήρηση και υποστήριξη του υφιστάμενου λογισμικού
Την προμήθεια αναλωσίμων
Την υποστήριξη της λειτουργίας του από εξειδικευμένο προσωπικό
Γενικά τις κάθε μορφής λειτουργικές ανάγκες του Κέντρου ώστε αυτό να
ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των χρηστών

Οι δαπάνες αυτές θα καλύπτονται από τους πόρους του Τμήματος και θα προσδιοριστούν επακριβώς μετά από τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας του Κέντρου που λήγει την 31-8-2003. Για το σύνολο των δαπανών του Κέντρου ο επιστημονικός υπεύθυνος θα υποβάλει στο τέλος εκάστου έτους στον Πρόεδρο του Τμήματος, απολογιστική έκθεση δαπανών η οποία θα τίθεται υπόψιν των αρμόδιων οργάνων του Τμήματος.


Βόλος, Ιούλιος 2002

Ο συντάξας

Γεώργιος Ν. Φώτης
Επίκουρος Καθηγητής